คณะครูและนักเรียนโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมร่วมสร้างฝายกั้นน้ำในชุมชน