สภานักเรียนโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมจัดสัมมนาในหัวข้อ ''เยาวชนพลเมือง สู่ประเทศไทย 4.0''