ศึกษาดูงานโรงเรียนหอพระ จังหวัดเชียงใหม่

16 พฤศจิกายน 2561 คณะครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม นำโดยผู้อำนวยการทวีศักดิ์ คำภีระ ศึกษาดูงานโรงเรียนหอพระ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และร่วมแสดงความยินดีกับครูอัมรินทร์ สมณะ ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งย้ายไปปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนแห่งนี้ รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม