รับการตรวจเยี่ยมโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร และโรงเรียนพื้นที่เกาะ

17 กันยายน 2561 ผอ.ประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 พร้อมคณะจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตรวจเยี่ยมโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร และโรงเรียนพื้นที่เกาะ โดยมีนายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต38 นายมานิตย์ เมธานุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม และคณะครูร่วมต้อนรับ รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ประเมินติดตามผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน

11 กันยายน 2561 คณะจากสพม.38 ซึ่งเป็นผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 ประเมินติดตามผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

14-15 กันยายน 2561 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคมเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งผลการแข่งขันที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง มี 5 รายการ ดังนี้
1. เด็กชายทศพร เกิดแก้ว การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 ครูภาณุวัฒน์ สัญญโภชน์ ครูผู้ฝึกซ้อม
2. เด็กหญิงสาริศา วิภัตติกุล การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 ครูไพรงาม โพธิ์พุฒ ครูผู้ฝึกซ้อม
3. นางสาวจันจิรา ศรีนกทอง นางสาววันเพ็ญ แซ่กือ และนางสาวอาทิตยา คำแก้ว การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 ครูเอกชัย บุญปัน ครูผู้ฝึกซ้อม
4. นางสาวพรสุดา ทองผกาธารา การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 ครูกาญจนา ตุ่นคำแดง ครูผู้ฝึกซ้อม
5. นายธนวิชญ์ มีศรี และเด็กชายนพรัตน์ ใชยราช การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น ครูจันทนา ขัดต๋า และครูจิตตราภรณ์ ทองดอนเหมือน ครูผู้ฝึกซ้อม รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ประเมินโครงการส่งเสริมรักการอ่านและห้องสมุด

3 กันยายน 2561 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคมรับการประเมินโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและการประเมินห้องสมุด โดยคณะกรรมการสหวิทยาเขตลุ่มน้ำเมย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม