โครงการเผยแพร่ความรู้กฏหมายแก่ประชาชนการคุ้มครองสิทธิผู้ติดเอดส์

30 สิงหาคม 2561 โรงเรียแม่ปะวิทยาคมร่วมกับสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดตาก (สาขาแม่สอด) จัดโครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายแก่ประชาชนการคุ้มครองสิทธิผู้ติดเชื้อเอดส์ โดยได้รับความรู้ทางการแพทย์ การดูแลและป้องกันตนเองจากทีมแพทย์และผู้ดูแลคนไข้จากโรงพยาบาลแม่สอด รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

24 สิงหาคม 2561 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคมร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะจัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5  รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

23 สิงหาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ภายใต้คำขวัญ "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม" โดยมีซุ้มสาธิตการทดลอง การแสดงละครทางวิทยาศาสตร์ การโต้วาที และการตอบคำถามชิงรางวัล  รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โครงการฝึกอบรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเด็กและเยาวชนเมืองแม่ปะ

15 สิงหาคม 2561 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่ปะ กองสวัสดิการและสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จัดกิจกรรมตามโครงการฝึกอบรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเด็กและเยาวชนเมืองแม่ปะ ประจำปีงบประมาณ 2561 รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 

กิจกรรมปลูกป่าบริเวณป่าทุ่งโจ้โว้ ตำบลพระธาตุผาแดง

17 สิงหาคม 2561 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 และส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ปลูกป่าบริเวณป่าทุ่งโจ้โว้ ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ตามนโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับพื้นที่จังหวัดตาก  รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม