กิจกรรมอบรมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

8 สิงหาคม 2561 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 /1 เข้ารับการอบรมโครงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครฯ ตามแนวไทยยั่งยืน ครั้งทีี 9/2561 โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย

7 สิงหาคม 2561 นักเรียนโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในการจัดงาน "วันรพี ประจำปี 2561" ได้แก่ นางสาวพรจิต แซ่กือ นางสาวสุมิตรา รักสถานกำเนิด และนางสาวชุติมา วงศ์ศิริประภา โดยมีครูอัมรินทร์ สมณะเป็นครูผู้ควบคุม
รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม