โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม เปิดให้เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงอาหารและร้านค้าสวัสดิการในโรงเรียน ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้จากเอกสารดังแนบ