สำหรับครู / บุคลากร

- ระบบ E-money สพม.ตาก 

- ระบบ E-money ข้อมูลเงินเดือน (ระบบเดิม)

- ระบบ SMART OFFICE สพม.ตาก

- ระบบตรวจสอบสิทธิ์ค่ารักษาพยาบาล กรมบัญชีกลาง

- ระบบทะเบียน-วัดผล SGS สำหรับครู

- ระบบการต่ออายุใบประกอบวิชาชีพครู คุรุสภา

- ระบบการยื่นเสียภาษี กรมสรรพากร

- ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

สำหรับนักเรียน

- ระบบตรวจสอบผลการเรียน สำหรับนักเรียน

- ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน

สำหรับบุคคลภายนอก / ผู้มาติดต่อ

- สอบถามข้อมูลออนไลน์

ติดต่อเราผ่านทางอีเมล์

ช่องทางการร้องเรียน