ประกาศโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘
ผู้ที่สนใจสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม ระหว่างวันอังคารที่ 10 – วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 (ในเวลาราชการ)